ЗАКЛИК

Об'єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих

Меморандум про співпрацю та взаємодію від 14 липня 2015 року

МЕМОРАНДУМ

ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ВЗАЄМОДІЮ

Державна служба зайнятості (Центральний апарат) в особі Голови служби Я. Кашуби (далі – ДСЗ), Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в особі Голови служби А. Дерев’янка (далі – Служба ветеранів та учасників АТО), Фонд соціального захисту інвалідів в особі директора С. Артюха (далі – ФСЗІ), Українське товариство глухих в особі Голови Ю. Максименка (далі – УТОГ), Українське товариство сліпих в особі Голови В. Більчича (далі – УТОС), Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів» в особі Голови  В. Назаренка (далі – ВОІ СОІУ), надалі – Всеукраїнські ГОІ, уклали цей Меморандум відповідно до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2011 за № 528/19266, Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2015 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2015 за № 141/26586, Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 416 та Статутів Всеукраїнських Громадських організацій (далі разом – Сторони, кожна окремо далі – Сторона), визнаючи необхідність створення дієвого механізму взаємодії між органами, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення, працевлаштування інвалідів, соціального захисту ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, захисту їх конституційних прав, підвищення їх інституційної спроможності;

бажаючи сприяти поєднанню зусиль під час проведення спільних та скоординованих заходів;

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей   відповідно до статутних завдань та повноважень кожної із Сторін цього Меморандуму;

підтверджуючи спільне бажання забезпечити в рамках чинного законодавства баланс інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності;

усвідомлюючи потребу у спільних діях, спрямованих  на:

1) удосконалення нормативно-правових актів щодо забезпечення безперешкодного працевлаштування та інтеграції інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в суспільство, у тому числі щодо фінансового забезпечення реалізації активних програм їхньої підтримки;

2) підвищення конкурентоспроможності інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на ринку праці шляхом організації їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі – професійне навчання), соціальної та професійної адаптації з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації;

3) забезпечення організації надання комплексу соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та особам з інвалідністю за участю Сторін цього Меморандуму, зокрема:

 проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів з метою вибору/зміни професії, професійного навчання, організації власної справи, працевлаштування та інших;

сприяння у працевлаштуванні інвалідів, у т. ч. на громадські та інші роботи тимчасового характеру, а також з наданням дотації роботодавцю на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів
ФСЗІ;

підвищення конкурентоспроможності інвалідів з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації та потреб ринку праці та учасників антитерористичної операції з числа безробітних на ринку праці шляхом організації їхнього професійного навчання;

залучення спеціалістів  до надання соціальних послуг та розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

забезпечення просвітницької та інформаційно- роз’яснювальної діяльності у суспільстві щодо рівних прав та можливостей інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у сфері зайнятості та в суспільному житті;

забезпечення фінансової підтримки спільних стратегічних завдань та заходів у межах повноважень Сторін згідно з чинним законодавством;

враховуючи необхідність удосконалення законодавства для сприяння у досягненні спільної мети, Сторони домовились про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Предметом регулювання цього Меморандуму є визначення напрямів співпраці і взаємодії Сторонами цього Меморандуму з метою:

забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, узгодженості та планомірності діяльності державних органів у ході її реалізації, гарантій держави щодо захисту прав громадян на працю, зайнятість населення та реалізації прав громадян на соціальний захист, зокрема від
безробіття;

покращення ситуації з дотриманням прав інвалідів, у тому числі, молоді з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на працю та зайнятість;

створення умов для безперешкодного працевлаштування та інтеграції інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в суспільство;

підвищення рівня, соціальної та професійної адаптації інвалідів, ветеранів війни, та учасників антитерористичної операції.

2.  ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

 2.1 Сторони взаємодіють у визначених цим Меморандумом напрямах та всебічно сприяють роботі своїх фахівців, запроваджують в установленому порядку обмін  інформацією на паперових носіях або в електронному вигляді у погодженому ними форматі та строки.

2.2. Співробітництво в рамках цього Меморандуму здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародного права, а також без шкоди для виконання Сторонами зобов’язань.

2.3. Співробітництво Сторін за цим Меморандумом здійснюється на рівні центральних та територіальних органів Сторін.

3. МЕХАНІЗМ ТА НАПРЯМИ
СПІВПРАЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

3 .1 Сторони здійснюють обмін такою інформацією:

3 .1.1 ДСЗ інформує:

ФСЗІ про:

– вакансії,  на які можуть бути працевлаштовані інваліди, що надійшли від роботодавців за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (за запитом територіальних відділень ФСЗІ);

– потребу в професійному навчанні за рахунок коштів ФСЗІ осіб з інвалідністю, які зареєстровані як безробітні та не мають права на допомогу по безробіттю;

– потребу у створенні (адаптації) робочих місць для працевлаштування інвалідів, які отримують послуги державної служби зайнятості;

– роботодавців, у яких за основним місцем роботи працює 8 та більше осіб;

– потребу для виплат роботодавцям компенсації витрат у розмірі єдиного соціального внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця
інвалідів;

– інвалідів з числа зареєстрованих безробітних, які пройшли професійну підготовку на замовлення роботодавців, та перелік роботодавців, які відмовились їх працевлаштувати;

– інвалідів з числа зареєстрованих безробітних, які отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;

– можливості надання освітніх послуг навчальними закладами державної служби зайнятості;

– роботодавців, які надали відомості про вільні робочі місця, на які можливе працевлаштування інвалідів, та відмовляли при цьому у працевлаштуванні інвалідам, які направлялися центрами зайнятості раніше;

– інвалідів, у разі працевлаштування яких, буде виплачуватися компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату ЄСВ за рахунок коштів ФСЗІ відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення»;

– інвалідів, які можуть бути працевлаштовані на спеціальні робочі місця за рахунок фінансової допомоги, що спрямовується ФСЗІ відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– потребу в професійному навчанні за рахунок коштів ФСЗІ осіб з інвалідністю, які зареєстровані як безробітні, та не мають права на допомогу по безробіттю;

–  адміністративні дані щодо кількості осіб з інвалідністю, які отримували послуги ДСЗ (у разі потреби – інші адміністративні дані у визначеному законодавством порядку);

– інші адміністративні дані ДСЗ, що формуються відповідно до Закону України Закону України «Про зайнятість населення» (за запитом).

Службу ветеранів та учасників АТО про:

– клієнтів, які зареєстровані в державній службі зайнятості, та працевлаштованих осіб з числа ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

– клієнтів з інвалідністю, які зареєстровані в державній службі зайнятості, з числа ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та виявили бажання здійснити професійне навчання;

– заходи, що здійснюються з метою соціальної та професійної адаптації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з числа зареєстрованих безробітних;

– заходи з працевлаштування зареєстрованих в державній службі зайнятості ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

– можливості надання освітніх послуг навчальними закладами державної служби зайнятості;

– інші адміністративні дані ДСЗ, що формуються відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (за запитом).

 Всеукраїнські  ГОІ про:

– інформаційно-консультаційні заходи (семінари, тренінги, ярмарки вакансій, заходи для роботодавців тощо), заплановані центрами зайнятості з метою подальшого їх поширення серед своїх членів та людей з інвалідністю, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які до них звертаються;

– пошук кандидатів на вакансії, які замовлені роботодавцем в рахунок нормативу для осіб з інвалідністю, якщо серед зареєстрованих клієнтів центру зайнятості немає таких осіб;

– професії та спеціальності, що актуальні на ринку праці міста, району чи регіону, професійне навчання за якими надасть змогу людям з інвалідністю працевлаштуватись;

– клієнтів з інвалідністю, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані, як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання;

– інші адміністративні дані ДСЗ, що формуються відповідно до Закону України  «Про зайнятість населення» (за запитом).

 3.1.2. ФСЗІ інформує:

 ДСЗ про:

– роботодавців, які не виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, із зазначенням кількості не створених ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у межах установленого нормативу;

– інвалідів, які навчаються у навчальних закладах, у тому числі і вищих (усіх форм власності), за рахунок коштів ФСЗІ. Ця інформація надається із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові  інвалідів, найменувань професій та/або спеціальностей, за якими вони здійснюють навчання, місця їхнього проживання;

– роботодавців, які отримали фінансову допомогу та цільову позику і повинні створити робочі місця для працевлаштування інвалідів, із зазначенням повного їх найменування, місцезнаходження та кількості робочих місць, які заплановано створити за рахунок коштів ФСЗІ, а також строку введення їх у дію (за додатково узгодженою формою в електронному вигляді);

– компенсацію роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

Службу ветеранів та учасників АТО про:

– інвалідів з числа ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які навчаються у навчальних закладах, у тому числі і вищих (усіх форм власності), за рахунок коштів ФСЗІ. Ця інформація надається із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові  інвалідів, найменувань професій та/або спеціальностей, за якими вони здійснюють навчання, місця їхнього проживання.

Всеукраїнські  ГОІ про:

    інвалідів, які навчаються у навчальних закладах, у тому числі і вищих (усіх форм власності), за рахунок коштів ФСЗІ. Ця інформація надається із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові  інвалідів, найменувань професій та/або спеціальностей, за якими вони здійснюють навчання, місця їхнього проживання.

3.1.3. Служба ветеранів та учасників АТО інформує:

 ДСЗ про:

 – потребу у професійному навчанні ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у професійно-кваліфікаційному розрізі та в розрізі регіонів із зазначенням форм фінансування навчання;

– інші адміністративні дані, що формуються відповідно до завдань  Служби ветеранів та учасників АТО, визначених Положенням про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (за запитом).

ФСЗІ про:

       інвалідів – учасників АТО, постраждалих в наслідок проведення АТО, які перебувають на обліку в органах управління праці;

Всеукраїнські ГОІ про:

   виконання державної програми «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)» щодо соціальної та професійної адаптації інвалідів з числа учасників антитерористичної операції.

 3.1.4. Всеукраїнські ГОІ інформує:

 ДСЗ про:

– наявність робочих місць, які створюють громадські організації, поточну та
перспективну потребу у працівниках для працевлаштування на такі робочі місця;

 ФСЗІ про:

  наявні можливості підприємств, які засновані громадськими організаціями інвалідів щодо працевлаштування інвалідів;

   наявність вакантних робочих місць для інвалідів та потребу підприємств у працевлаштуванні інвалідів після отримання фінансової допомоги від ФСЗІ;

  інвалідів, які потребують професійного навчання, перекваліфікації за рахунок коштів ФСЗІ;

4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Пріоритетними напрямами співробітництва Сторін є:

професійне навчання на базі навчальних закладів державної служби зайнятості на замовлення Фонду соціального захисту інвалідів, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів» під поточну та перспективну потребу ринку праці з подальшим працевлаштуванням;

об’єднання зусиль Сторін щодо задоволення потреб роботодавців у працівниках, у тому числі тих, які працевлаштовуються в рахунок нормативу для працевлаштування інвалідів;

проведення спільних заходів (нарад, семінарів, перевірок тощо) з питань застосування та дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, вирішення проблемних питань у цих сферах;

удосконалення нормативно-правових актів у сферах зайнятості населення, працевлаштування та соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, дотримання законодавства у зазначених сферах;

обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією щодо всіх аспектів взаємного інтересу, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства;

здійснення спільних досліджень, що стосуються проблем дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства з питань працевлаштування інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та їх трудових прав;

координація та проведення інших заходів, що представляють взаємний інтерес Сторін;

підготовка інформації про результати співпраці та взаємодії в рамках реалізації Меморандуму, а також висвітлення її в ЗМІ або в мережі Інтернет на власних веб-сайтах;

своєчасне проведення фінансування видатків для забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів та  постраждалих в наслідок проведення АТО;

розроблення та і спільна участь у програмах, що фінансуються міжнародними організаціями та Європейським Союзом:

інші напрями, що становлять взаємний інтерес Сторін в межах чинного законодавства.

5.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1 Цей Меморандум є угодою про наміри і не тягне для жодної зі Сторін фінансових зобов’язань.

5.2 Меморандум діє впродовж 3-х років та набуває чинності з дня його підписання. Дія Меморандуму може бути продовжена на такий же строк у випадку, якщо жодна зі сторін не повідомила про намір припинити його дію.

5.3 Кожна зі Сторін зобов’язується закріпити відповідальну контактну особу за реалізацію цього Меморандуму на рівні центральних апаратів ДСЗ,  ФСЗІ, Служби ветеранів та учасників АТО та Всеукраїнські ГОІ.

5.4 Умови цього Меморандуму ніяким чином не обмежують і не забороняють Сторонам здійснювати іншу роботу, не передбачену цим Меморандумом та не змінюють меж компетенції кожної зі Сторін.

5.5 Меморандум складено у шести примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

5.6 У випадку прийняття актів законодавства, які б унеможливлювали реалізацію окремих положень цього Меморандуму чи робили б їх запровадження недоцільними, Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших зобов’язань за цим Меморандумом.

На підтвердження цього уповноважені у відповідному порядку особи підписали цей Меморандум.

 

Голова Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)
 

Я. Кашуба

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції  

А. Дерев’янко

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

С. Артюх

Українське товариство глухих

Ю. Максименко

Українське товариство сліпих

В. Більчич

Всеукраїнське організація інвалідів «Союз організацій
інвалідів»

В. Назаренко

Share Button