Соціальні послуги

Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.

Перелік соціальних послуг

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону України «Про соціальні послуги» базовими є такі соціальні послуги:

1) догляд вдома, денний догляд;
2) підтримане проживання;
3) соціальна адаптація;
4) соціальна інтеграція та реінтеграція;
5) надання притулку;
6) екстрене (кризове) втручання;
7) консультування;
8) соціальний супровід;
9) представництво інтересів;
10) посередництво (медіація);
11) соціальна профілактика;
12) натуральна допомога;
13) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
14) переклад жестовою мовою;
15) догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;
16) супровід під час інклюзивного навчання;
17) інформування.

Отримувачі соціальних послуг

Отримувачі соціальних послуг є особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги. До вразливих груп населення належать особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників. Складними життєвими обставинами вважаються обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно. До чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини відповідно до чинного законодавства відноситься, зокрема, й інвалідність.

Особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до індивідуальних потреб можуть отримувати соціальні послуги, перелік яких затверджується Мінсоцполітики, у тому числі догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, паліативний/хоспісний догляд, підтримане проживання.

Соціальні послуги особам з інвалідністю можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, надаються безоплатно особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в порядку, визначеному законодавством.

Соціальні послуги за плату надаються особам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Особам з інвалідністю соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються на платній основі.

Тарифи на платні соціальні послуги та соціальні послуги із встановленням диференційованої плати встановлюються надавачем соціальних послуг відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року № 268.

Відповідно до частини 2 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг державного та комунального секторів надають соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I групи.

Перелік прав та обов’язків отримувача соціальних послуг визначений статтею 12 Закону України «Про соціальні послуги».

Надавачі соціальних послуг

Надавачі соціальних послуг – юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці, включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

Надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги, за умови забезпечення їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Надавачі соціальних послуг можуть належати до державного, комунального або недержавного секторів.

До надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать:

1) установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування);

2) інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Соціальні послуги можуть надаватися у центрах зайнятості, закладах охорони здоров’я, освіти, культури тощо.

До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності.

Працівники надавачів соціальних послуг державного/комунального та недержавного секторів та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, забезпечують надання соціальних послуг на професійній основі відповідно до вимог чинного законодавства.

До працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального та недержавного секторів належать фахівці та професіонали (соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери та інші) та соціальні робітники.

Кваліфікаційні вимоги до працівників надавачів соціальних послуг, порядок атестації фахівців та професіоналів надавачів соціальних послуг визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Законодавство про соціальні послуги

Закон України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 № 282 «Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.10.2014 № 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.07.2016  № 762 «Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.05.2022 № 145 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору»

Вартість соціальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015  № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»

Визначення потреб у соціальних послугах

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014  № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

Залучення недержавних суб’єктів. Соціальне замовлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 № 332 «Про затвердження методики оцінки конкурсних пропозицій»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.05.2015 № 565 «Про затвердження форми Примірного договору про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг»

Надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року №560 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях»

Share Button